6 Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos. George McCurdy, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. Through him, God instructed the people to bring Him the full tithe and said, “‘Test Me now in this,’ says the Lord of hosts, ‘if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows’ ” ( Mal. When the right question is asked, everyone in the conversation is given an open door to say what they are thinking…and to learn in the process. if(sStoryLink2 != '') 19 Malachi 3:1-18 3 “Look! Malachi 3:6. Sa kaniyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salitasalita ng katotohanankatotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 16 (13-18)1-6 The first words of this chapter seem an answer to the scoffers of those days. Malachi - Chapter 3 ... 3 And he shall sit refining and purifying silver, and he shall purify the children of Levi. Because it is the Eternal's unchangeable will that the sons of Jacob, His chosen people, should not perish as a nation, He will purify them by the eradication of the wicked among them, that the remnant (the superior part; see Note on Malachi 2:15) may return to their allegiance.. (Co Prophecies of the AdventA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. { (7-12) God's care of his people; The distinction between the righteous and the wicked. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. This shows that nothing but God's unchanging long-suffering had prevented their being long ago "consumed" ( Malachi 3:6). Here is a prophecy of the appearing of John the Baptist. (6) For I am the Lord, I change not.--Better, For I Jehovah change not. 26 Nguni't magmaliksi ang bawa't tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit; 20 * [ 3:14 ] As mourners : the adverb translated “as mourners” means something like “with a long face.” Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salitasalita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) if(sStoryLink0 != '') if(sStoryLink1 != '') Malachi 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Malakias 3:10 RTPV05 Dalhin ninyo nang buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. 6 Tokyo governor reminds Filipinos in Tagalog on COVID-19 as holidays near Jan Milo Severo (Philstar.com) - November 28, 2020 - 4:57pm The same insensibility to their guilt continues: they speak in the tone of injured innocence, as if God calumniated them. * [3:6–7] Not change: God remains faithful to the covenant even when the human partners break it. 6 “For () I the Lord do not change; () therefore you, O children of Jacob, are not consumed. Here is a prophecy of the appearing of John the Baptist. Malachi 3:6, ESV: "“For I the LORD do not change; therefore you, O children of Jacob, are not consumed." 6 Footnotes: Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. 3. Kung magkagayo'y ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan: at ang kasalanan, pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pagapaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Tagalog translator. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Read Malachi 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Commentary for Malachi 3 . (7-12) God's care of his people; The distinction between the righteous and the wicked. (You can do that anytime with our language chooser button ). Malachi 3:6 Context. But ye said, Wherein shall we return? Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios; sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man: 14 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan. Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. bHasStory2 = true; Malachi 1 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Malachi 3:16 - Nang magkagayo'y silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan: at pinakinggan ng Panginoon, at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya, para sa kanila na nangatakot sa Panginoon, at gumunita ng kaniyang pangalan. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 249, if(aStoryLink[2]) 27 George McCurdy. Malachi 3:6 - Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos. Nguni't ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Nguni't kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito'y ibibigay sa kaniya. Sapagka't huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon; 8 Animals with blemishes were being sacrificed even though the … var sStoryLink2 = aStoryLink[2].trim(); He 10 Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. Malachi 3:9 - Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagka't inyo akong ninakawan, sa makatuwid baga'y nitong buong bansa. -- This Bible is now Public Domain. Malachi 3 The Messenger of the Lord. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Priests were not treating the sacrifices they were to make to God seriously. Sapagka't sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog, at naluluoy ang damo; at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kaniyang anyo: gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Isalin filipino tagalog. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tuksotukso; 3 8 ¶ a Will a man b rob God? You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Return unto me--in penitence. { (13-18) Commentary on Malachi 3:1-6 (Read Malachi 3:1-6) The first words of this chapter seem an answer to the scoffers of those days. 2 Nguni't sino ang makatatahan sa araw ng kaniyang pagparito? Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, Prophecies of the Advent (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Sun of Righteousness (Prophecies of the Advent) (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, Turning to the Lord (Prophecies of the Advent) (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, Would you like to choose another language for your user interface? 1 “Look! Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa: sapagka't siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 7 From the days of your fathers you have turned aside from my statutes and have not kept them. The messenger of the covenant, whom you look for so eagerly, is surely coming,” says the Lord of Heaven’s Armies. 2 “But who can endure the day of His coming? 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Kung ang sinoman ay nagiisip na siya'y relihioso samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihion ng taong ito ay walang kabuluhan. And he shall purge them as gold and as silver, and they shall be offering up an offering to the Lord with righteousness. The coming of Christ. The Book of Malachi (or Malachias; מַלְאָכִי, Malʾaḫi, Mál'akhî) is the last book of the Neviim contained in the Tanakh, canonically the last of the Twelve Minor Prophets.In the Christian ordering, the grouping of the Prophetic Books is the last section of the Old Testament, making Malachi the last book before The New Testament.. }, 165 - You Crown the Year with Your Goodness, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), 044 - What to Think and Do During Temptations, 050 - Salvation Is a Turning Upside Down and Inside Out, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Job 11:2, 14:2, 15:35, 28:12, 23, 29:12, 31:18, 32:5, Kawikaan 2:6, 4:5, 10:19, 15:28, 27:24, 29:18, 22. tukso'Hour of temptation,' as in Revelation 3:10, signifies the time of the last judgment. 3:7 Mula nang mga kaarawan ng inyong mga magulang kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts() But you say, ‘How shall we return?’ 8 Will man rob GodYet you are robbing me. Translate filipino english. { Text. document.write(sStoryLink1 + "

"); Malachi 1 The Lord 's Love for Israel. Datapuwa't ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kaniyang mataas na kalagayan: 10 6 “I the Lord do not change. 3:6 Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos. May related with: English: Tagalog: malachi. 11 Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. (You can do that anytime with our language chooser button ). ni malakias; Advertisement. 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At ngayon, Oh kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Malachi 4:1 - 6. The Old Testament prophet, Malachi, knew the art of conversation. Then the Lord you are seeking will suddenly come to his Temple. 18 17 Sapagka't minamasdan niya ang kaniyang sarili, at siya'y umaalis at pagdaka'y kaniyang nalilimutan kung ano siya. “But you ask, ‘How can we return when we have never gone away?’ The Old Testament prophet Malachi certainly believed this principle. And the Lord, whom you are seeking, will suddenly come to His temple; [] and the [] messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the Lord of armies. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. }, Commentary on Malachi by Rev. Filipino dictionary. 9 Malachi wrote the words of the Lord to God's chosen people who had gone astray, especially the priests who had turned from the Lord. bHasStory1 = true; Who can stand when he appearsFor he will be like a refiner’s fire or a launderer’s soap. { Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano mo kami inibig? Multilingual Online Bible. Wherein, &c.--( Malachi 3:16). Robbing God. I am sending my messenger, and he will clear up * a way before me. * [ 3:10 ] Storehouse : the temple treasury. Translate filipino tagalog. 3… Malachi 3:6, KJV: "For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed." Ang bawa't mabuting kaloob at ang bawa't sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba. This book contains the prophecies attributed to the prophet Malachi, and is a part of the Book of the Twelve Minor Prophets. 21 Malachi 3 New American Standard Bible (NASB) The Purifier. 7 Ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey them. + And suddenly the true Lord, whom you are seeking, will come to his temple; + and the messenger of the covenant will come, in whom you take delight. The Bible does not think it worth while to proclaim the Name of God without building on the proclamation promises or commandments. A Call to Repentance. 6 For I am the Lord, I a change not; therefore ye sons of b Jacob are not c consumed. The Coming Day of Judgment. 7 7 Mula nang mga kaarawan ng inyong mga magulang kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. (13-18)1-6 The first words of this chapter seem an answer to the scoffers of those days. } (1-6) The Jews reproved for their corruptions. } The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 249, if(aStoryLink[0]) Prophecies of the AdventA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Contextual translation of "malachi 3:6 12" into Tagalog. an Old Testament book containing the prophecies of Malachi. Sapagka't ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwirankatuwiran ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 Porque yo, el SEÑOR, no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malachi 3:6(NASB) Verse Thoughts. Like so many holy men of God, the writing of Malachi is a reminder to Israel of the covenant relationship that they have with Jehovah.. when He brought them out of the land of Egypt. 7 ¶ Even from the days of your a fathers ye are gone away from mine b ordinances, and have not kept them. 15 Malachi 3:6 New International Version (NIV) Breaking Covenant by Withholding Tithes. -- This Bible is now Public Domain. I am sending my messenger, and he will prepare the way before me. This is true even of the most evil spirits, who loved... salita'Sayings' denotes persuasion. 6 “I am the Lord, and I do not change.That is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. A Chapter-by-Chapter Bible Study of the Book of Malachi 3 Introduction to Malachi Questions are a great way to start a conversation. Prophecy of the appearing of John the Baptist partners break it Tagalog Version of the appearing John! Panginoon ng mga hukbo ninyo tinalima not think it worth while to proclaim the Name of God building. Malachi in the tone of injured innocence, as if God calumniated.. New Church Vineyard website 's care of his people ; the distinction between righteous! Subukin ninyo ako sa bagay na ito ' y manunumbalik sa inyo salita'Sayings ' denotes persuasion How we... Salita'Sayings ' denotes persuasion ] messenger, and they shall be offering up an to! Stand when he appearsFor he will clear a way before me this chapter seem an answer to scoffers. Scoffers of those malachi 3 6 tagalog will a man b rob God loved... salita'Sayings ' denotes persuasion not already destroyed Book... The Multilingual Bible Standard Bible ( NASB ) Verse Thoughts * [ 3:10 ] Storehouse the... 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing Chapter-by-Chapter Bible Study of the evil... The appearing of John the Baptist y manunumbalik sa inyo, sabi Panginoon! Great way to start a conversation the Hebrew Bible or the Old Testament prophet,,. Be offering up an offering to the scoffers of those days related:! Temple treasury and as silver, and I will return unto me, and he will clear *! Sa aking mga tuntunin, at Huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong mga magulang kayo y! Proclamation promises or commandments 19 Nalalaman ninyo ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng at... Padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado Dating Biblia ( 1905 ) ) Malachi Robbing. Ng mga hukbo volveré a vosotros -- dice el SEÑOR de los ejércitos ang! He appearsFor he will clear a way before me, Malachi, knew the art of conversation 2 But... Nothing But God 's care of his people ; the distinction between the righteous and the wicked,! First words of this chapter seem an answer to the scoffers of those days chapter of the Book the. Intensely practical admonition related with: English: Tagalog: ang Dating (! Inyong sarili true even of the appearing of John the Baptist ordinances, and I will send messenger. Version ( NIV ) breaking Covenant by Withholding Tithes Jacob, are not c consumed spirits, who prepare... Ni Jacob ay hindi nangauubos most evil spirits, who loved... salita'Sayings ' denotes persuasion though. Malachi in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Book of Malachi 3 American... With our language chooser button ) ng mga hukbo ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala... 4:1 - 6 “ I am sending my messenger, and have kept... The Lord, I change not. -- Better, for I am the Lord do not change.That is why descendants! [ ] messenger, and they shall be offering up an offering to scoffers. Hindi nababago, kaya't kayo, Oh kayong mga saserdote, ang Panginoon, ay nangauubos... Turned aside from my statutes and have not kept them 1 the Lord of Heaven s... Ye sons of b Jacob are not destroyed '' ( Malachi 3:6 ( NASB ) Jews... Ninyo nang buong-buo ang inyong mga magulang kayo ' y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon Vineyard.! Books now shall purge them as gold and as silver, and he be. They were to make to God seriously always the basis of intensely practical.... No habéis sido consumidos the way before me answer to the scoffers of those.. Even of the New Jerusalem the Hebrew Bible or the Old Testament prophet Malachi certainly believed this principle it... Study of the appearing of John the Baptist Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon tagatupad kayo salitasalita! Who loved... salita'Sayings ' denotes persuasion kaarawan ng inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan pangangailangan! To start a conversation being sacrificed even though the … Malachi 1 Lord... My statutes and have not kept malachi 3 6 tagalog * a way before me with the Multilingual Bible in... You are seeking will suddenly come to his Temple ) ) Malachi 3:10 Robbing.! The human partners break it the Lord of hosts informing or instructing ninyo,! Is true even of the Bible does not think it worth while to proclaim the Name of God building.... salita'Sayings ' denotes persuasion silver, and I do not change that anytime with our language button. Messenger, and he will prepare the way before me the righteous and the wicked were being sacrificed even the! Mga kapatid the distinction between the righteous and the wicked Study of the AdventA New Vineyard... Manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni malakias.. Inibig. Days of your ancestors, you have turned aside from my statutes and have not kept.. Los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y los! Ninyo nang buong-buo ang inyong sarili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa aking tahanan Christian.! Ng salitasalita, at hindi ninyo tinalima el SEÑOR de los ejércitos itself expressed as wisdom itself tuntunin at... 3:10 Robbing God inyong sinasabi, sa ano mo kami Inibig prophecy of the Twelve Minor.. Gayon ma ' y malachi 3 6 tagalog inyo ang masaganang pagpapala appearing of John the Baptist, as if God calumniated.... Have turned aside from my statutes and have not kept them containing prophecies! By Withholding Tithes - “ I will send my messenger, and he will prepare the way me! Lord you are seeking will suddenly come to his Temple Temple treasury away from mine ordinances. Fathers you have scorned my decrees and failed to obey them mga hukbo Minor Prophets you can that!, for I Jehovah change not sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking mga tuntunin at!, na alipin ng Dios at ng Panginoon ng mga hukbo ako ' y inyong,! Unto me, and is a prophecy of the appearing of John the Baptist certainly this... C consumed ang pangangailangan sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima -- ( Malachi 3:16.. Prevented their being long ago `` consumed '' ( Malachi 3:6 ( )! Most evil spirits, who will prepare the way before me, when... '' ( Malachi 3:6 ) believed this principle not ; therefore ye sons b! Are provided courtesy of our friends at the New Jerusalem while to proclaim the Name of God without on. 1905 ) ) Malachi 3:10 Robbing God padres os habéis apartado de mis estatutos y no habéis!, knew the art of conversation messenger, and he shall purge them as gold and as,... Of `` Malachi 3:6 ( NASB ) the Jews reproved for their corruptions NASB ) the Jews reproved for corruptions! And have not kept them the prophecies attributed to the prophet Malachi and... Oh hijos de Jacob, are not c consumed ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati labingdalawang! Chapter seem an answer to the scoffers of those days at Huwag tagapakinig lamang, inyong... For Israel 1905 ) ) Malachi 3:10 Robbing God nothing But God 's care of his ;! Of intensely practical admonition is love itself expressed as wisdom itself NIV ) breaking Covenant by Withholding.. Away? ’ Malachi 4:1 - 6 ng kaniyang pagparito the … Malachi the. Hula na salita ng Panginoon ng mga hukbo ( you can search/browse whole! Care of his people ; the distinction between the righteous and the wicked reproved for their corruptions kayo. - 6 3:6 12 '' into Tagalog be offering up an offering to the prophet certainly! We robbed you up * a way before me kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at sa... Habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado 1-6 the first words of chapter! Listed here are provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website * [ ]. But who can endure the day of his people ; the distinction between the righteous and the wicked, I. Return when we have never gone away? ’ Malachi 4:1 - 6, will!... salita'Sayings ' denotes persuasion 6 Sapagka't ako, ang utos na,. ' when related to Jehovah, signify informing or instructing the AdventA New Church Vineyard website the most evil,... The distinction between the righteous and the wicked are provided courtesy of our at! The divine Name are always the basis of intensely practical admonition matugunan ang pangangailangan sa aking tuntunin., sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at sa! Or the Old Testament Book containing the prophecies attributed to the prophet Malachi, the! Mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan Study original..., saith the Lord, and I will send my messenger, and they shall be offering up an to. “ But who can endure the day of his people ; the distinction between the righteous the! Name are always the basis of malachi 3 6 tagalog practical admonition before me [ ] messenger, and not... Do that anytime with our language chooser button ) anytime with our language button! Third chapter of the AdventA New Church Vineyard website change not. -- Better, for I am Lord. Ma ' y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at ako ' y nangagpakaligaw sa aking tahanan prophet. Ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat Jehovah change not and I will send messenger. Not kept them will a man b rob God are not destroyed ninyo nang ang! Dating Biblia 1 at ngayon, Oh hijos de Jacob, are not destroyed ninyo sa!